Genoten van ons fruit?
En nu door voor de leukste verse fiets ever?
Vul hier uw actiecode in.

Actieperiode: maandag 18 maart t/m zondag 26 mei 2019
Inzenden van de gelukscodes kan t/m zondag 2 juni
Bekendmaking winnaars: vrijdag 7 juni.

Bedankt voor uw deelname!

Zin in nog zo’n lekker doosje zomerfruit?

Leuk dat u meedeed aan onze win-een-verse-fiets-actie.
We willen heel graag weten hoe u over ons fruit denkt.
Fijn als u ons wilt voeden met die informatie.
Als dank maakt u kans op een Beekers Berries zacht fruit pakket.

Dankjewel alvast!

1
2
3
 • Nieuwe rij toevoegen

Actievoorwaarden

Datum: 11 maart 2019 

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door BerryWorld, The Netherlands B.V. (de organisator) georganiseerde winactie ‘Win een Beekers Berries fiets’ (de winactie).

I Algemeen

 1. Deze winactie heeft als doel 5 maal een Beekers Berries fiets ter waarde van € 830,- per stuk te verloten onder deelnemers aan de winactie, die hebben voldaan aan de hieronder omschreven vereisten voor deelname.
 2. Alle producten uit het gehele Beekers Berries assortiment zijn van maandag 18 maart t/m zondag 26 mei 2019 voorzien van een insteekkaart met een daarop vermelde gelukcode. Het Beekers Berries assortiment bestaat uit de volgende producten: aardbeien, frambozen, blauwe bessen, bramen en de specialties Pineberry (ananas-aardbei), Strasberry (framboos-aardbei) Bubbleberry. Whiteberry, Pinkberry en Yellowberry. Gelukcodes kunnen in overeenstemming met artikel 2 worden ingestuurd tot en met zondag 2 juni 2019.
 3. De loting en daarmee de bekendmaking van de winnaars zal plaatsvinden op vrijdag 7 juni 2019.
 4. De organisator heeft het recht om een deelnemer van de winactie uit te sluiten, indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig of onbehoorlijk handelt jegens de organisator of anderen.
 5. De organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de winactie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website worden geplaatst, voorzien van een datum.
 6. Op deze winactie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen omtrent deze winactie kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 7. Deelnemers aan de actie zijn gebonden aan deze actievoorwaarden. Door zich voor de winactie in te schrijven, verklaart de deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden

II Deelname

 1. Deelname aan deze winactie staat alleen open voor meerderjarigen (18 jaar of ouder) met een geldige woon- of verblijfplaats in Nederland, uitgezonderd medewerkers van de organisator, alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze winactie
 2. Deelname is mogelijk voor personen die binnen de actieperiode een Beekers Berries product gekocht hebben bij een verkooppunt in Nederland en in het bezit zijn van een geldige Beekers Berries insteekkaart met de daarop vermelde gelukscode
 3. De deelnemer kan zich inschrijven voor de winactie op: beekersberries.com/wineenfiets
 4. De deelnemer kan zich meerdere keren inschrijven om meer kans op een prijs te maken, doch maximaal 1 keer per gelukscode.
 5. Indien de deelnemer zich succesvol heeft ingeschreven, ontvangt de deelnemer op het opgegeven e-mailadres een bevestiging van deelname. Indien geen bevestigingsmail is ontvangen, kan de deelnemer contact opnemen met de organisator op: shirley.vanderlinden@beekersberries.nl.

III Gegevensverstrekking en privacy

 1. Voor deelname is de deelnemer verplicht de volgende gegevens te verstrekken:
 • naam;
 • e-mailadres;
 • geslacht
 • geboortedatum
 • verklaring meerderjarigheid;
 • welk product is gekocht;
 • waar het product is gekocht;
 • de gelukscode.
 1. De deelnemer staat ervoor in dat de door de deelnemer verstrekte gegevens correct en volledig zijn.
 2. Alleen inschrijvingen waarbij alle gevraagde gegevens volledig en correct aangeleverd worden, dingen mee in de winactie.
 3. De organisator is verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de door de deelnemer verstrekte gegevens.
 4. Persoonsgegevens van de deelnemer worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
 • om contact met de winnaar op te nemen (om uitvoering te kunnen geven aan de winactie);
 • om nieuwsbrieven te sturen naar deelnemers (op grond van ons gerechtvaardigde belang).
 1. Voor meer informatie over hoe de organisator met persoonsgegevens omgaat, kan de privacyverklaring geraadpleegd worden op: beekersberries.com/wineenfiets/privacyverklaring.

IV Prijzen

 1. In totaal zijn er 5 Beekers Berries aardbeien fietsen t.w.v. € 830,- per stuk te winnen door deelnemers die voldoen aan bovenstaande vereisten voor deelname.
 2. Uit de ingezonden gelukscodes worden 5 unieke gelukscodes willekeurig geselecteerd als winnaar.
 3. Een deelnemer kan maximaal 1 Beekers Berries aardbeien fiets winnen. Indien een deelnemer 2 of meer Beekers Berries aardbeien fietsen wint, zullen die extra Beekers Berries aardbeien fietsen opnieuw worden verloot onder de resterende inzendingen.
 4. Om de prijs te verzilveren is het verplicht om de kaart met de gelukscode te bewaren, zodat de code geverifieerd kan worden.
 5. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 6. De prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere prijzen.
 7. De 5 winnaars krijgen binnen drie dagen na de bekendmaking van de winnaars eenmalig een persoonlijke e-mail op het door de deelnemer op het inschrijfformulier opgegeven e-mailadres.
 8. De prijs dient op een nader tussen de organisator en de winnaar overeen te komen tijdstip door de winnaar persoonlijk opgehaald te worden. Enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars maken in verband met het ophalen van de prijs, komen voor rekening van de winnaar. De prijs dient binnen uiterlijk één maand na bekendmaking van de winnaars opgehaald te zijn. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde of niet (tijdig) opgehaalde prijs geen vervangingswaarde. Bij geen reactie of bij het uitblijven van het ophalen van de prijs binnen de hierboven genoemde termijn, zal de prijs opnieuw verloot worden onder de resterende inzendingen.
 9. De organisator neemt eventueel door de deelnemer verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening.

V Aansprakelijkheid

 1. De organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik of misbruik van de gewonnen prijs.
 2. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijzen, noch voor schade of letsel aan personen en/of eigendommen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
 3. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die leiden tot beperkte toegang, vertraging of het verlies van inzendingen.
 4. De organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken aan de door haar te verstrekken prijzen. Er worden geen garanties verleend door de organisatie.

Privacyverklaring

BerryWorld, The Netherlands B.V. en de daaraan verbonden vennootschappen zijn Nederlandse bedrijven. Onze bedrijfsactiviteiten vinden plaats in de Europese Economische Ruimte (EER) en wij bewaren onze gegevens op servers in de EER, tenzij anders aangegeven.

Deze privacyverklaring vat samen wanneer en hoe uw persoonsgegevens verzameld, gebruikt, beveiligd en geopenbaard worden in verband met uw toegang tot en gebruik van onze applicaties, websites en alle functies, software en diensten die door ons geboden worden (de ‘Dienst(en)’).

 1. Algemeen

BerryWorld, The Netherlands B.V. behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze privacyverklaring te wijzigen. Als wij wijzigingen in de privacyverklaring aanbrengen, stellen wij u hiervan op de hoogte. Wij raden u aan om periodiek de laatste versie van de privacyverklaring te lezen.

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Persoonsgegevens kunnen op een aantal manieren verzameld worden wanneer u gebruikt maakt van de Dienst. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die wij verzamelen. De persoonsgegevens zijn gecategoriseerd naar het verwerkingsdoeleinde. Naast ieder persoonsgegeven staat hoe lang het betreffende persoonsgegeven wordt verwerkt.

Persoonsgegevens rechtstreeks door ons verzameld of rechtstreeks door u aan ons aangeleverd

 

3.1 Verwerkingen op grond van een wettelijke grondslag (administratieverplichtingen), verwerkingsduur 10  jaar

 • naam
 • adres
 • postcode
 • telefoonnummer
 • emailadres

Het niet verschaffen van of bezwaar maken tegen bovengenoemde persoonsgegevens, kan gevolgen hebben voor uw gebruik van de Dienst. Wij kunnen uw toegang tot de Dienst blokkeren of beperken en wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst of het gebruiksrecht te beëindigen overeenkomstig onze algemene voorwaarden. De persoonsgegevens die in dit onderdeel worden vermeld, zijn vereist om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

3.2        Verwerkingen noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst (het leveren van de Dienst), verwerkingsduur tot 2 jaar na het eindigen van de overeenkomst

3.2.1.      Algemeen

 • naam
 • privé en/of zakelijk e-mailadres
 • geslacht
 • geboortedatum
 • verkooppunt
 • productaankoop
 • overige persoonsgegevens die u invult bij het opnemen van contact met BerryWorld, The Netherlands B.V.

Het niet verschaffen van of bezwaar maken tegen bovengenoemde persoonsgegevens, kan gevolgen hebben voor uw gebruik van de Dienst. U kan worden belemmerd in het gebruik van de Dienst, het is mogelijk dat de Dienst niet goed functioneert. Wij kunnen uw toegang tot de Dienst blokkeren of beperken en wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst of het gebruiksrecht te beëindigen overeenkomstig onze algemene voorwaarden. De persoonsgegevens die in dit onderdeel worden vermeld, zijn vereist om de Dienst goed te laten functioneren of te kunnen verrichten.

3.3        Verwerkingen voor het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van BerryWorld, The Netherlands B.V., verwerkingsduur tot 2 jaar na het eindigen van de overeenkomst

3.3.1.     Het verbeteren van onze dienstverlening

 • Cookies

3.3.2.     Het veilig houden van de Dienst

 • IP-adres
 • device-ID
 • user-ID
 • besturingssysteem
 • tijd, datum en plaats van login

3.3.3.     Om u te informeren over andere diensten van BerryWorld, The Netherlands B.V.

 • e-mailadres (indien u dit invult in het daartoe bestemde veld)

Het niet verschaffen van of bezwaar maken tegen bovengenoemde persoonsgegevens, kan gevolgen hebben voor uw gebruik van de Dienst. Wij kunnen uw toegang tot de Dienst blokkeren of beperken en wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst of het gebruiksrecht te beëindigen overeenkomstig onze algemene voorwaarden (dit geldt niet voor de persoonsgegevens genoemd onder 3.3.3.). De persoonsgegevens die in dit onderdeel worden vermeld, zijn vereist om te voldoen aan de gerechtvaardigde belangen van BerryWorld, The Netherlands B.V. en om misbruik van de Dienst en beveiligingsincidenten te voorkomen.

3.4        Verwerking met uw toestemming, verwerkingsduur tot 2 jaar na het eindigen van de overeenkomst

3.4.1     Om u (op uw verzoek) te informeren over de door u gevolgde dienst of andere diensten van BerryWorld, The Netherlands B.V.

 • naam
 • organisatie
 • e-mailadres

3.4.2     Om u op uw verzoek te informeren en te antwoorden op uw vragen

 • naam
 • organisatie
 • e-mailadres
 • overige persoonsgegevens die u invult bij het opnemen van contact met BerryWorld, The Netherlands B.V.

3.4.3.     Vrijwillig ingevulde informatie op onze websites

 • Extra enquêtevragen

Het niet verschaffen van of bezwaar maken tegen bovengenoemde persoonsgegevens heeft geen gevolgen voor uw gebruik van de Dienst. Het weigeren of intrekken van toestemming heeft geen negatieve gevolgen voor uw gebruik van de Dienst

De bovengenoemde persoonsgegevens worden verwerkt zodra u gebruik maakt van de Dienst. Persoonsgegevens die slechts verwerkt worden met uw toestemming, worden verwerkt zodra u toestemming heeft gegeven of de persoonsgegevens heeft verstrekt.

 1. Delen van persoonsgegevens

Tenzij anders vermeld in deze privacyverklaring, beschrijven, verkopen of verhandelen wij geen persoonlijke informatie over onze bezoekers en gebruikers aan derden.

4.1        Delen met verwerkers

BerryWorld, The Netherlands B.V. kan derden inschakelen om ons bij te staan ​​bij het verlenen van de Dienst. Die derden kunnen, in het kader van hun rol bij het leveren van de Dienst, uw persoonsgegevens verwerken. In dit opzicht wordt een dergelijke derde hierna aangeduid als ‘Verwerker’. Met deze Verwerkers sluiten wij verwerkersovereenkomsten.

Wij maken gebruik van de volgende soorten Verwerkers:

 • ontwikkelaars en leveranciers van software;
 • opslag van (persoons)gegevens en database beheer en onderhoud;
 • onderzoeksbureaus en analytische software om onze dienstverlening te verbeteren (o.a. privacy-vriendelijk ingesteld Google Analytics waardoor geen persoonsgegevens met Google gedeeld worden);
 • hosting provider(s);
 • aanbieders van relatiebeheersoftware.

In sommige gevallen kan de Verwerker uw persoonsgegevens namens ons verzamelen. Wij informeren Verwerkers dat zij persoonsgegevens die zij van ons verkrijgen niet mogen gebruiken, behalve ten behoeve van het verlenen van de Dienst. BerryWorld, The Netherlands B.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele aanvullende informatie die u rechtstreeks aan Verwerkers verstrekt. Wij raden u aan dat u zich goed informeert over de Verwerker en diens bedrijf, alvorens persoonsgegevens aan dergelijke Verwerkers te verstrekken.

4.2        Delen met uw toestemming

Van tijd tot tijd kunnen wij ook persoonsgegevens delen met derden wanneer u ons daartoe toestemming geeft om dit te doen. We kunnen bijvoorbeeld werken met andere partijen om specifieke diensten of aanbiedingen rechtstreeks aan u aan te bieden. Als u zich inschrijft voor deze diensten van derde partijen of marketingaanbiedingen, kunnen we de persoonsgegevens die u daarvoor verstrekt, zoals naam of andere contactgegevens die we redelijkerwijs nodig achten, met deze derden partijen delen zodat onze zakenpartner de diensten of aanbiedingen kan leveren of contact met u op kan nemen.

4.3        Onze wettelijke verantwoordelijkheid

Wij mogen persoonsgegevens delen indien wij erop mogen vertrouwen dat dit wettelijk is toegelaten of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Wij mogen ook persoonsgegevens met derden delen indien dit redelijkerwijs noodzakelijk of passend is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, indien dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verzoeken van autoriteiten, om op eventuele aanspraken te reageren, of om de rechten, eigendom of veiligheid van ons, onze gebruikers, onze medewerkers of het publiek te beschermen en om, zonder beperking, onszelf of onze gebruikers te beschermen tegen frauduleus, beledigend, ongepast of onwettig gebruik van de Dienst. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van verzoeken van een uitvoerende, administratieve of andere overheidsinstantie die wij ontvangen en die verband houden met uw persoonsgegevens, tenzij dit door de toepasselijke wet verboden wordt.

4.4        Fusie of verkoop (deel) van de onderneming

Persoonsgegevens mogen ook worden geopenbaard, gedeeld en overgedragen als onderdeel van, of gedurende onderhandelingen over, een fusie, verkoop van vermogensbestanddelen van de onderneming, financieringen of aankopen of in elke andere situatie waarin persoonsgegevens kunnen worden overgedragen als onderdeel van onze onderneming.

 1. Bescherming van persoonsgegevens

BerryWorld, The Netherlands B.V. zal ervoor zorgen dat passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens genomen worden. Wij volgen algemeen geaccepteerde standaarden ter bescherming van persoonsgegevens, zowel tijdens de overdracht daarvan en zodra we de persoonsgegevens hebben ontvangen. Wij hebben in ieder geval de volgende maatregelen genomen:

 • We hebben fysieke en elektronische maatregelen ingevoerd die zijn ontworpen om onbevoegde toegang, verlies of misbruik van persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen.
 • We gebruiken waar nodig SSL (Secure Socket Layer) -technologie om transmissie van gevoelige informatie of persoonsgegevens naar ons te versleutelen, zoals accountwachtwoorden en andere betalingsgerelateerde identificeerbare informatie.
 • Waar redelijkerwijs mogelijk worden back-ups van persoonsgegevens gemaakt.
 • Gevoelige informatie wordt waar mogelijk versleuteld opgeslagen.
 • Kwetsbaarheden in de software worden zo snel als redelijkerwijs mogelijk aangepakt.

U moet er rekening mee houden dat onze Verwerkers verantwoordelijk zijn voor het verwerken, beheren of opslaan van (een deel van) de persoonsgegevens die we ontvangen. Verwerkers zijn niet bevoegd om deze gegevens te gebruiken om bij u te adverteren. Deze Verwerkers zijn contractueel, door middel van een verwerkersovereenkomst, met ons verplicht om de persoonsgegevens die zij van ons hebben ontvangen, te beveiligen.

Er is echter geen manier van overbrengen via het internet of een methode van elektronische opslag die 100% veilig is. Daarom kunnen we de absolute veiligheid niet garanderen.

 1. Links naar sites van derden

Onze Diensten en/of de website kunnen links bevatten naar andere websites, evenals advertenties van derden. Websites van derden kunnen informatie over u bijhouden. We hebben geen controle over dergelijke sites of hun activiteiten. Eventuele persoonsgegevens die u op de pagina’s van derden verstrekt, worden rechtstreeks aan die derde verstrekt en zijn onderworpen aan het privacy beleid van die derde partij. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacy- en beveiligingspraktijken en het beleid van websites waar wij naar linken of die op onze Diensten en/of websites adverteren. Links van onze website naar derden of naar andere sites worden alleen ten behoeve van u ter beschikking gesteld. Wij raden u aan om hun privacy- en beveiligingspraktijken en hun beleid te bestuderen voordat u persoonsgegevens aan ze verstrekt.

 1. Welke keuzes heeft u met betrekking tot het gebruik van zijn persoonsgegevens?

Voordat wij uw persoonsgegevens delen met derden op manieren die niet onder deze privacyverklaring vallen, inclusief gebruik voor direct marketing doeleinden, wordt u daarvan in kennis gesteld en gevraagd toestemming te geven op het moment dat dergelijke informatie wordt verzameld.

Wij kunnen u marketing- en promotiemateriaal over onze producten en diensten sturen. Als u niet (meer) wilt dat de informatie wordt gebruikt voor direct marketing, kan u contact met ons opnemen op het e-mailadres dat onder ‘Contact’ wordt vermeld.

U kunt zichzelf ook afmelden door de afmeldinginstructies te volgen die bij elke promotie-e-mail zijn opgenomen. Dit heeft geen invloed op ons recht en onze mogelijkheid om u Dienst- en account verwante e-mails te sturen of persoonsgegevens te gebruiken zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Wij zullen zo spoedig mogelijk na ontvangst van het verzoek voldoen aan uw verzoeken.

 1. Uw rechten

U kunt uw betreffende persoonsgegevens die door de website en de Dienst worden verzameld, controleren, bijwerken, corrigeren of verwijderen, door contact op te nemen op een manier zoals genoemd onder artikel 9 ‘Contact’ of door gebruik te maken van een hiervoor ontworpen functie in de Dienst.

Houd er rekening mee dat het verwijderen van persoonsgegevens of het beperken van de verwerking of het intrekken van toestemming onder omstandigheden kan leiden tot de beëindiging van het recht om gebruik te maken van de dienst.

Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens in onze bestanden te behouden indien wij van mening zijn dat dit noodzakelijk of aan te bevelen is om de Dienst aan anderen te verstrekken, geschillen op te lossen, de toepasselijke gebruiksvoorwaarden te handhaven, voor technische en/of juridische vereisten en/of indien de Dienst dat vergt.

Om per e-mail toegang te krijgen tot de eigen persoonsgegevens, moet u voldoende bewijs van uw identiteit verstrekken zoals wij dat verzoeken. We behouden ons het recht voor om elke gebruiker toegang te weigeren als we van mening zijn dat er vragen zijn over uw identiteit. Wij reageren binnen 4 weken op alle toegangsverzoeken. Bij complexe verzoeken kan de termijn met nog eens 4 weken worden verlengd. Indien wij de termijn verlengen, zullen wij u binnen 4 weken na het indienen van het verzoek daarvan op de hoogte stellen.

U kunt ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens in de toekomst te beperken of te stoppen. Wij voldoen aan uw verzoek, maar u kunt worden belemmerd in uw gebruik van de Dienst en het kan mogelijk zijn dat u de Dienst niet meer kan of mag gebruiken, zoals vermeld in artikel 4 van deze privacyverklaring.

U kunt ons met redelijke tussenpozen verzoeken om de persoonlijke informatie die wij over u verwerken, zoals door u gespecificeerd, over te dragen, zolang de gevraagde informatie geen persoonlijke gegevens bevat van andere natuurlijke personen en zolang als de gevraagde informatie is verwerkt op basis van de gronden vermeld in artikel 3.1 t/m 3.4 van deze privacyverklaring. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek voldoen.

U heeft het recht om bij de bevoegde privacy autoriteit een ​​klacht in te dienen die verband houdt met onze verwerking van persoonsgegevens. Voor Nederland is deze autoriteit de Autoriteit Persoonsgegevens, die u kunt bereiken op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

 1. Contact

Als u vragen, problemen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@beekersberries.com

Enquête

Wil je meer weten?

Stuur ons gerust een mailtje met je vraag. We komen dan spoedig bij je terug.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.